Organization Graph65

อัตรากำลัง ของหน่วยงาน

ประเภท ตำแหน่ง

จำนวน

(อัตรา)

ข้าราชการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 1
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 3
  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 1
  เจ้าพนักงานธุรการ 1
     
ลูกจ้างประจำ พนักงานธุรการ 1
  พนักงานพิมพ์ 2
  พนักงานเก็บเอกสาร 1
  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1
  พนักงานขับรถยนต์ 3
  พนักงานรักษาความปลอดภัย 1
     
พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล 1
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
     
อัตราจ้าง พนักงานรักษาความสะอาด
     

 

 

อำนาจหน้าที่ ของหน่วยงาน

                                     ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 มีหน้าที่รับผิดชอบ
                                     1. ศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและบุคคลทั่วไป
                                         ด้าน
บริหารองค์กรธุรกิจสหกรณ์ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษา
                                     2. ศึกษาหาความจำเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
                                     3. ประสานงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
                                         เพื่อศึกษาความ
ต้องการในการฝึกอบรม
                                     4. จัดทำแผนการฝึกอบรม จัดทำชุดฝึกอบ บริหารโครงการฝึกอบรม
                                     5. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารองค์กร ด้านธุรกิจสหกรณ์และด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
                                         และการบำรุงรักษาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
                                     6. ประเมินผลการฝึกอบรม อำนวยการและประสานงานโครงการฝึกอบรมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
                                     7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย