บุคลากรศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา


boss05 Custom

นายปริญญา เศวตธรรม
 ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์:044-920-259-60
เบอร์โทรสาร:044-920-259
มือถือ:065-5026859

----------

 

 

งานธุรการ

 pair
 นางสาวศิริวิมล บุญจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
คุณวุฒิปริญญาตรี
สาขาวิชา การบัญชี
โทร.044-920259-60
โทรสาร.044-920259
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ying
นางนภาพร พุทธกาล
พนักงานพิมพ์
คุณวุฒิศิลปศาสตร์มบัญฑิต
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
โทร.044-920259-60
โทรสาร.044-920259
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tary b
นางปาวนันท์ ปราบงูเหลือม
พนักงานพิมพ์
คุณวุฒิปริญญาตรี
สาขาวิชาเศรษศาสตร์สหกรณ์
โทร.044-920259-60
โทรสาร.044-920259
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 tory
นางอำนวยพร รัตนประพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร
คุณวุฒิ ปวท.
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
โทร.044-920259-60
โทรสาร.044-920259
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 tary s
นางชลธิชา ศาสนนันทน์
เจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี
คุณวุฒิบริหารธุรกิจบัญฑิต
โทร.044-920259-60
โทรสาร.044-920259
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

งานฝึกอบรม

 ao
นางสาวอรมณี สังฆะมณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
คุณวุฒิศิลปศาสตร์มหาบัญฑิต
สาขาวิชาเศรษศาสตร์สหกรณ์
โทร.044-920259-60
โทรสาร.044-920259
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ae
นายสินอุดม ศรียุบล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
คุณวุฒิปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี
โทร.044-920259-60
โทรสาร.044-920259
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 jang
นางสาวสุนันทา พวงสันเทียะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
คุณวุฒิปริญญาโท
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โทร.044-920259-60
โทรสาร.044-920259
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 rung
นางสาวบุญเรือง สนมะเริง
นักทรัพยากรบุคคล
คุณวุฒิปริญญาตรี
สาขาวิชาเศรษศาสตร์
โทร.044-920259-60
โทรสาร.044-920259
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

 

 

งานพัสดุ/งานโสตทัศนศึกษา

 mri
นายฆณิภัค แก่นภักดี
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
คุณวุฒิปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษา
โทร.044-920259-60
โทรสาร.044-920259
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 wit
นายสวิท นอกพุดซา
พนักงานธุรการ
คุณวุฒิปวส.
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
โทร.044-920259-60
โทรสาร.044-920259
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 nai
นายเอกชัย นรักษ์มาก
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิปวส.
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
โทร.044-920259-60
โทรสาร.044-920259
Untitled 22

 

 

 

งานยานพาหนะ

 jai
นายสมใจ นรักษ์มาก
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
คุณวุฒิประถมศึกษาปีที่ 4
โทร.044-920259-60
โทรสาร.044-920259
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 tlun3

นายกำพล รัตนประพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
คุณวุฒิ ม.ศ.5
โทร.044-920259-60
โทรสาร.044-920259
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mai
นายสมัย ปุมพิมาย
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6
โทร.044-920259-60
โทรสาร.044-920259
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

งานรักษาความปลอดภัย

jan
นายเจน กลิ่นหมืนไวย
ตำแหน่งพนักงานรักษา
ความปลอดภัย
คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3
โทร.044-920259-60
โทรสาร.044-920259
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.