วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
"พัฒนาคนในขบวนการสหกรณ์ให้มีศักยภาพ"

พันธกิจ/ภารกิจที่รับผิดชอบ(Mission) ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
1. ศึกษา วิเคราะห์ ความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรม เพื่อสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสม
2. ศึกษาหาความจำเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสหกรณ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปและด้านการผลิตและการบำรุงรักษาให้กับบุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบ
4. ดำเนินการบริหารจัดการความรู้ของขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
5. จัดทำแผนการฝึกอบรม จัดทำชุดฝึกอบรม บริหารโครงการฝึกอบรม
6. ประเมินผลการฝึกอบรม อำนวยการ และประสานงานโครงการฝึกอบรม และเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
7. วางแผนงาน โครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นในงานของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
8. ประสานงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และนำมาจัดทำแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
9. ให้คำปรึกษาแนะนำสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการณ์และวิธีการณ์สหกรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างเหมาะสม มีประสิทธฺภาพสูงสุด
10. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐานหรือเทคนิควิธีการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
11. กำกับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรคตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด
12. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

เป้าหมายในการฝึกอบรม (objective)
1. เพื่อพัฒนาการให้การศึกษาอบรม และการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาระบบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร
3. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพคุณธรรม และคุณค่า ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการสร้างสรรค์และพัฒนางานสหกรณ์
5. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา KUSA(Knowledge/Understand/Skill/Attitude)ของบุคลากรกรมฯ เพื่อให้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล
6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา KUSA ของบุคลากรกรมฯเพื่อให้ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสหกรณ์
7. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับสหกรณ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
8. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต และการแปรรูปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
9. เพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการและธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
10. เพื่อเผยแพร่ผลงานของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์
11. เพื่อให้สาธารณชนมีความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกรมฯ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
12. สนับสนุนแผนปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการ
13. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ