ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
48 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-920-259-60 โทรสาร.044-920-259  
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.