ทำเนียบวิทยากรของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

01
ชื่อ-สกุล นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์
ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์)
วิชาที่บรรยาย การจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ในระดับอาเซี่ยน
สถานที่ติดต่อ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
48 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 920259


02
ชื่อ-สกุล นายกฤษฎา วรสถิตย์
ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (อดีตสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู)
วิชาที่บรรยาย 1.กฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ 2.บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
3.หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
สถานที่ติดต่อ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
48 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 920259

03
ชื่อ-สกุล นายสามารถ น้อยบุญญะ
ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (อดีตสหกรณ์จังหวัดนครนายก)
วิชาที่บรรยาย 1.บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
2.หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
สถานที่ติดต่อ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
48 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 920259

04
ชื่อ-สกุล นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์
ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
วิชาที่บรรยาย กฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์
สถานที่ติดต่อ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
224/1 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 044 511275

05
ชื่อ-สกุล นางสาวสุวรรณจันทร์ แก่งสันเทียะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์
วิชาที่บรรยาย การวิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจของสหกรณ์
สถานที่ติดต่อ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
206/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 254154

06
ชื่อ-สกุล นายสุระ พาขุนทด
ตำแหน่ง ประธานสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด
วิชาที่บรรยาย 1.เทคนิคการบริหารจัดการสหกรณ์เพื่อฟื้นฟูกิจการ
2.บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
สถานที่ติดต่อ สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด
333 หมู่ 6 ถ.ด่านขุนทด-หนองสรวง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ 044 389398

07
ชื่อ-สกุล นายสนอง เกี้ยวกลาง
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด
วิชาที่บรรยาย 1.การบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์แบบยั่งยืน
2.บทบาทหน้าที่ของฝ่ายจัดการสหกรณ์
สถานที่ติดต่อ สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด
342 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โทรศัพท์

08
ชื่อ-สกุล นายธีระ ลิ้มศรีประพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
วิชาที่บรรยาย การดำเนินธุรกิจเกษตรยุคใหม่
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล
84 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 009711

09
ชื่อ-สกุล นางสาวประภัสสร กองทอง
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
วิชาที่บรรยาย การดำเนินธุรกิจเกษตรยุคใหม่
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล
84 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 009711

10
ชื่อ-สกุล นายนิรวิทธ์ เพียราษฎร์
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิชาที่บรรยาย การดำเนินธุรกิจเกษตรยุคใหม่
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 009009 ต่อ 2200

011
ชื่อ-สกุล นางสาวนลินี อัศวธิติสกุล
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
วิชาที่บรรยาย การดำเนินธุรกิจเกษตรยุคใหม่
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 009009 ต่อ 2200

012
ชื่อ-สกุล นางยุพาพร โสภาพ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาที่บรรยาย การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษา
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนไตรคามวิทยา
หมู่ 6 ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โทรศัพท์ 087 2604 716

013
ชื่อ-สกุล นางธนนันท์ แก้วบุญเลิศ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาที่บรรยาย การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษา
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
หมู่ 1 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โทรศัพท์ 089 8820 759

014
ชื่อ-สกุล นางสาวเกลื้อกูล พงไทยสง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาที่บรรยาย การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษา
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนบ้านกลางดง
ต.กลางดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โทรศัพท์ 084 7932 884

015
ชื่อ-สกุล นางนันทวัลย์ นิลสูงเนิน
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
วิชาที่บรรยาย การจัดทำงบการเงิน
สถานที่ติดต่อ สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
208/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 245581

016
ชื่อ-สกุล นางสุชญา เพ็ชรผ่อง
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
วิชาที่บรรยาย การปรับปรุงบัญชี
สถานที่ติดต่อ สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
208/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 245581

017
ชื่อ-สกุล นางศิร์กาญน์ ผาเพียรธรรม
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
วิชาที่บรรยาย การปิดบัญชี
สถานที่ติดต่อ สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
208/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 245581

018
ชื่อ-สกุล นางปวริศา ประมูลสิน
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
วิชาที่บรรยาย กฏหมาย ระเบียบ ข้องบังคับ และคำแนะนำ
เกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์
สถานที่ติดต่อ สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
208/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 245581

019
ชื่อ-สกุล นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส
ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (อดีตสหกรณ์จังหวัด)
วิชาที่บรรยาย 1.บทบาทหน้าที่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพ
สถานที่ติดต่อ 299/15 หมู่ 7 หมู่บ้านเจริญทรัพย์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 

วิทยากรภายใน

 024
ชื่อ-สกุล นายฆณิภัค แก่นภัคดี
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ
วิชาที่บรรยาย การใช้ การซ่อมแซม และบำรุงรักษา
เครื่องจักกลทางการเกษตรขนาดเล็ก
สถานที่ติดต่อ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
48 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 920259

025
ชื่อ-สกุล นางสาวอรมณี สังฆะมณี
ตำแหน่ง นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
วิชาที่บรรยาย 1.หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
2.สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทสมาชิกสหกรณ์
3.การวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานของสหกรณ์
4.การจัดทำแผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
5.การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษา
6.สหกรณ์สอนอาชีพ
7.การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การบริหารงานภายในและการบริการสมาชิกเป็นเลิศ
สถานที่ติดต่อ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
48 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 920259


026
ชื่อ-สกุล นายสินอุดม ศรียุบล
ตำแหน่ง นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
วิชาที่บรรยาย 1.หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
2.สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทสมาชิกสหกรณ์
3.การวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานของสหกรณ์
4.การจัดทำแผนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
5.บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสหกรณ์ ปธล.
6.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
48 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 920259

 027
ชื่อ-สกุล นางสาวสุนันทา พวงสันเทียะ
ตำแหน่ง นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
วิชาที่บรรยาย 1.หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
2.สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทสมาชิกสหกรณ์
3.บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสหกรณ์
4.การวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานของสหกรณ์
5.สหกรณ์สอนอาชีพ
สถานที่ติดต่อ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
48 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 920259

028
ชื่อ-สกุล นางสาวบุญเรือง สนมะเริง
ตำแหน่ง นักทรัพยกรบุคคล
วิชาที่บรรยาย 1.หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
2.สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทสมาชิกสหกรณ์
3.สหกรณ์สอนอาชีพ
4.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
48 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 920259