เป้าหมายความต้องการพัฒนาสหกรณ์ที่ไม่มีปัญหา
หมวดสหกรณ์ที่ไม่มีปัญหาแต่ต้องการพัฒนาของ กสส
หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาสหกรณ์
ที่ เป้าหมายการพัฒนา หลักสูตร
1 ต้องการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ 1การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตตามประเภทผลิตภัณฑ์(ข้าว,ยาง,ข้าวโพด,นม,อ้อย)
เป้าหมายการพัฒนาเพื่อสร้างพลังในการต่อรอง 2สร้างพันธมิตรด้านการผลิตและการตลาดและธุรกิจอื่นๆ
2 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ 6 ประเภท 1ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (สหกรณ์ดีเด่นหรือเอกชน)
และธุรกิจเอกชน