ปัญหาด้านเงินทุนของสหกรณ์/กล่มเกษตรกร
ที่ ปัญหาที่แก้โดยการฝึกอบรม ปัญหาที่แก้โดยวิธีอื่น
ปัญหา หลักสูตร ปัญหา แนวทางการแก้ไข
1 หมวดเงินทุน
1.ขาดการระดมทุน "เทคนิคการระดมทุนอย่างมีประสิทธิ 1.ไม่ทราบแหล่งเงินทุน ติดต่อ สกจ., ธกส. ,ธนาคาร ฯลฯ
ภาพ"
2.ขาดความรู้ในการจัดทำโครงการขอกู้เงิน "การจัดทำและวิเคราะห์โครงการขอ
จากภายนอก กู้เงิน"