ปัญหาด้านการจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่ ปัญหาที่แก้โดยการฝึกอบรม ปัญหาที่แก้โดยวิธีอื่น
ปัญหา หลักสูตร ปัญหา แนวทางการแก้ไข
หมวดการจัดการ
1.ขาดความรู้และทักษะด้านสินเชื่อ 1.การบริหารสินเชื่อ
2.ขาดความรู้และทักษะด้านการเงิน 2.การบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ
3.ขาดจิตสำนึกการเป็นนักบริการ 3.SEVICE MIND
4.ขาดความรู้และทักษะด้านการบัญชี 4.การบัญชีสหกรณ์
5.ขาดข้อมูลด้านสารสนเทศ 5.การพัฒนาระบบสารสนเทศ
6.ขาดการวิเคราะห์โครงการ 6.การวิเคราะห์โครงการ
7.ขาดการวางแผนส่วนหน้า 7.การทำแผนกลยุทธ์
8.ขาดระบบการตรวจสอบ 8.การตรวจสอบและการควบคุมภายใน