ปัญหาด้านการตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร
ที่ ปัญหาที่แก้โดยการฝึกอบรม ปัญหาที่แก้โดยวิธีอื่น
ปัญหา หลักสูตร ปัญหา แนวทางการแก้ไข
หมวดการตลาด
1 .ขาดข้อมูล 4P 1.การบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างมี
   -price ประสิทธิภาพ
   -plice
   -product
   -promotion
2 .ขาดการวิจัยและการพัฒนาทางด้านการตลาด 2.พัฒนาด้านสารสนเทศการตลาด