ปัญหาด้านบุคคลากรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรณ์

ที่ ปัญหาที่แก้โดยการฝึกอบรม ปัญหาที่แก้โดยวิธีอื่น
ปัญหา หลักสูตร ปัญหา แนวทางการแก้ไข
หมวดบุคคลากร
1 กรรมการ
1.1 ขาดจิตสำนึกนักสหกรณ์และการบริหารที่ดี 1. จิตสำนึกผู้นำสหกรณ์ที่ดี 1.ทุจริต 1.1 การวางระบบป้องกันและตรวจสอบ
(ธรรมาภิบาล) 1.2 ขอคำแนะนำจาก สบส. กรมตรวจฯ และนิติการ
2. ขาดการมีส่วนร่วม 2.1 มอบหมายงานให้คณะกรรมการมีส่วนร่วม
1.2 ขาดความรู้/ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 1. MINI MBA ในการบริหารงาน 2.2 ขอคำแนะนำในการวางระบบงานจาก สกจ.
1.3 ขาดวุฒิภาวะผู้นำ 1. MINI MBA
1.4 ขาดความรู้ด้านกฎหมาย/ระเบียบ 1. ความรู้ด้านกฎหมาย/ระเบียบ
ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อบังคับสหกรณ์
1.5 ขาดการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ 1. การประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์
สำหรับคณะกรรมการสหกรณ์
2 ฝ่ายจัดการ 1.1 วางระบบป้องกันและตรวจสอบ
1.1 ขาดความรู้ความสามารถ  MINI MBA 1. ทุจริต 1.2 ขอคำแนะนำจาก สบส. กรมตรวจฯ และนิติการ
1.2 ขาดจิตรสำนึก  MINI MBA 1.3 จัดให้มีสวัสดิการสร้างความมั่นคงในชีวิต
1.3 ทุจริต ธรรมาภิบาล 1.4 ปรับปรุงเงินเดือน
1.4 ขาดความสามัคคี 1. สร้างจิตสำนึก
(ธรรมาภิบาล)
3 ฝ่ายสมาชิก
1.ขาดจิตสำนึก "การพัฒนาบทบาทสมาชิกสหกรณ์ 1.ขาดจิตสำนึก กระตุ้นและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม
และกลุ่มเกษตรกร"
2.รายได้น้อย,หนี้สิน "ส่งเสริมอาชีพ"
"การวางแผนการใช้จ่าย
4 ฝ่ายตรวจสอบกิจการ
1.ขาดความรู้ความสามารถ บทบาทหน้าที่ ในการ "การตรวจสอบกิจการ"
ปฏิบัติงาน