ระเบียบการใช้ห้องประชุม

pic meetingroom

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5  จังหวัดนครราชสีมา มีห้องประชุมสำหรับบริการแก่ผู้มาขอใช้บริการ คือ

- ห้องประชุมพร้อมโต๊ะ  เก้าอี้  และเจ้าหน้าที่ 2 คน  บรรจุคนได้ประมาณ  120  คน  จำนวน 1  ห้อง ( ห้องประชุมใหญ่ )

- ห้องประชุมพร้อมโต๊ะ  เก้าอี้  และเจ้าหน้าที่ 2 คน  บรรจุคนได้ประมาณ  20  คน  จำนวน  1  ห้อง ( ห้องประชุมเล็ก )

- ห้องประชุมพร้อมโต๊ะ  เก้าอี้  และเจ้าหน้าที่ 2  คน  บรรจุคนได้ประมาณ  60  คน  จำนวน  1  ห้อง ( ห้องบรรยายอาเซี่ยน )

ซึ่งมีระเบียบการเช่าห้องประชุมดังนี้

1.อัตราค่าห้องประชุม

   -วันละ 1,500  บาท/ห้อง/วัน  สำหรับห้องประชุมใหญ่  ( ไม่มีเครื่องปรับอากาศ )

   -วันละ 1,000 บาท/ห้อง/วัน  สำหรับห้องประชุมเล็ก ( มีเครื่องปรับอากาศ )

   -วันละ 2,000 บาท/ห้อง/วัน  สำหรับห้องประชุมอาเซี่ยน ( มีเครื่องปรับอากาศ )

2.ต้องชำระค่าเช่าห้องประชุมให้เรียบร้อยก่อนเปิดการอบรมของทุก ๆ  รุ่น  และต้องชำระเงินในวันและเวลาราชการ

3.การชำระค่าเช่าห้องประชุมต้องชำระกับเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์ฯ  เท่านั้น  พร้อมทั้งให้ลงลายมือ ชื่อรับใบเสร็จรับเงินของทางราชการไปด้วย

4.การใช้เวลาเปิด – ปิด  ห้องประชุมทุกห้อง ให้ติดต่อการเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ  ก่อนที่จะทำการอบรมทุก ๆ รุ่น

5.ห้ามผู้ขอใช้บริการกระทำการใดๆอันเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมดีของประชาชนในห้องประชุมหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ห้องประชุม

6.พึงระวังเหตุอันจะทำให้เกิดเพลิงไหม้

7.ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้น  หรือมีความจำเป็นพิเศษ  หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 มีอำนาจสั่งให้งดการใช้ห้องประชุมก่อนครบกำหนดได้


ระเบียบการใช้บริการหอพัก

pic sleeproom

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5  จังหวัดนครราชสีมา  มีบริการห้องพักแก่ผู้มาขอให้บริการ คือ  

  -ห้องพักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  หนึ่งห้องพักได้ 3 คน  จำนวน  29  ห้อง

  -ห้องพักวิทยากร(VIP) หนึ่งห้องพักได้ 2 คน  จำนวน  4  ห้อง

เครื่องนอนครบชุด

ที่รับแขกพร้อมโทรทัศน์สี 1 เครื่อง

เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก  จำนวน 2 คน

ซึ่งมีระเบียบการเช่าหอพัก  ดังนี้

1. อัตราค่าเช่าห้องพัก

     - ห้องพักผู้เข้ารับการฝึกอบรม คนละ  150  บาท / วัน / คน ( มีเครื่องปรับอากาศ )

     - ห้องพักวิทยากร(VIP) ห้องละ  300 บาท / วัน /ห้อง ( มีเครื่องปรับอากาศ )

2.ต้องชำระค่าเช่าห้องประชุมให้เรียบร้อยก่อนเปิดการอบรมของทุก ๆ  รุ่น  และต้องชำระเงินในวันและ เวลาราชการ

3.การชำระค่าเช่าห้องประชุมต้องชำระกับเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์ฯ  เท่านั้น  พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับใบเสร็จรับเงินของทางราชการไปด้วย

4.ในการเช่าห้องพัก 1 ห้อง  จะต้องมีผู้มัดจำกุญแจห้องพัก  ในราคาดอกละ  30  บาท  และต้องนำกุญแจ ห้องพักมาคืนแก่เจ้าหน้าที่หอพักก่อนปิดการฝึกอบรมพร้อมรับเงินมัดจำคืน

5.ห้ามนำบุคคลอื่นเข้าไปในบริเวณหอพัก

6.ห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาทุกชนิดในบริเวณหอพัก

7.ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณหอพัก

8.ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในบริเวณหอพัก

9.ห้ากระทำการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้พักอื่น ๆ  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ศูนย์ ฯ

10.ห้ามกระทำการใด ๆ  ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในบริเวณหอพัก

11.ห้ามประกอบอาหารในห้องพัก

12.ให้ระมัดระวังเหตุอันจะเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณหอพัก

13.ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก

14.ผู้ใช้บริการหอพักต้องพูดจาสุภาพ  ไม่ส่งเสียงดัง  และเมื่อออกไปปรากฏตัวนอกห้องพักต้องแต่งกาย ให้สุภาพเรียบร้อย

15.ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้น  หรือมีความจำเป็นพิเศษ  ผู้อำนวยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  มีอำนาจสั่งให้งดการให้บริการหอพักก่อนครบกำหนดได้


ระเบียบการใช้บริการโรงอาหาร

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีโรงอาหารพร้อมบรรจุคนได้  132  คน  และ บริการอาหารแก่ผู้มาใช้บริการ ซึ่งมีระเบียบการใช้บริการ  ดังนี้

1. อัตราค่าอาหาร
      -เช้า           คนละ 120 บาท/คน/มื่อ (หรือตามแต่จะตกลงกัน)
     - กลางวัน     คนละ 150 บาท/คน/มื่อ (หรือตามแต่จะตกลงกัน)
     - เย็น          คนละ 150 บาท/คน/มื่อ (หรือตามแต่จะตกลงกัน)
     - อาหารว่าง  คนละ 30   บาท/คน/มื่อ (หรือตามแต่จะตกลงกัน)

2. ผู้มาใช้บริการซึ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องชำระค่าอาหารทุกมื้อทั้งหมดทุกคน

3. ผู้มาใช้บริการซึ่งเป็นผู้จัดหรือวิทยากร จะเสียค่าบริการเป็นรายมื้อตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1

4. จัดการอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าอาหารมื้อแรกตามที่สั่งไว้ทั้งหมด

5. ผู้จัดการอบรมต้องชำระค่าอาหารประมาณครึ่งหนึ่งของอาหารทั้งหมดในวันแรกของการเปิดการอบรม

6. ถ้ามีความเสียหาเกิดขึ้น หรือมีความจำเป็นพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมามีอำนาจสั่งให้งดการใช้บริการโรงอาหารก่อนครบกำหนดได้