ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จัดการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕  วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์รับรู้บทบาท และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสหกรณ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาสหกรณ์ ในส่วนของการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
             
 

ภาพกิจกรรม