ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จัดการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรโซ่พิสัย จำกัด อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจจากการอบรมคณะกรรมการดำเนินการเสนอต่อผู้นำสมาชิก และร่วมกันระดมความคิดในการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์
             
 

ภาพกิจกรรม