ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จัดการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ สหกรณ์ผู้ผลิตปาล์มน้ำมันเซกา จำกัด อ.เซกา จ.บึงกาฬ  ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจจากการอบรมคณะกรรมการดำเนินการเสนอต่อผู้นำสมาชิก และร่วมกันระดมความคิดในการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์
             
 

ภาพกิจกรรม