ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้รับเฃิญเป็นวิทยากรอบรมสมาชิกสหกรณ์ เรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก สหกรณ์การเกษรบ้านผิอ จำกัด อ.บ้านผิอ จ.อุดรธานี  ในวันที่ ๓-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจของสหกรณ์ และสร้างศรัทธาของสมาชิกต่อสหกรณ์
             
 

ภาพกิจกรรม