สายตรงผู้บริหาร

per001 suvit w

นายสุวิทย์  เวียงกมล
ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗

โทรศัพท์มือถือ 094 938 5955
โทรศัพท์สำนักงาน 043 466581-2

โทรสาร 043 466582
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : suvit@cpd.go.th