งบทดลอง  ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

-----------------------------------------------------

 งบทดลอง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  ดังนี้

ปีงบประมาณ 2562  
   
  เดือนตุลาคม 2561  
   งบทดลอง ตุลาคม 2561 ...Down Load ไฟล์ PDF..
   
ปีงบประมาณ 2561  
   
  เดือนกันยายน 2561  
  งบทดลอง กันยายน 2561  ...Down Load ไฟล์ PDF..
   
  เดือนสิงหาคม 2561  
  งบทดลอง สิงหาคม 2561  ...Down Load ไฟล์ PDF..
   
  เดือนกรกฎาคม 2561  
  งบทดลอง กรกฎา่คม 2561  ...Down Load ไฟล์ PDF..
   
  เดือนมิถุนายน 2561  
  งบทดลอง มิถุนายน 2561    ...Down Load ไฟล์ PDF..
   
  เดือนพฤษภาคม 2561  
   งบทดลอง พฤษภาคม 2561  ...Down Load ไฟล์ PDF..
   
  เดือนเมษายน 2561  
   งบทดลอง เมษายน 2561  ...Down Load ไฟล์ PDF..
   
 เดือนมีนาคม 2561   
  งบทดลอง มีนาคม 2561  ...Down Load ไฟล์ PDF..
   
 เดือนกุมภาพันธ์ 2561  
  งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2561  ...Down Load ไฟล์ PDF..
   
 เดือนมกราคม 2561  
  งบทดลอง มกราคม 2561   ...Down Load ไฟล์ PDF..
   
 เดือนธันวาคม 2560  
  งบทดลอง ธันวาคม 2560   ...Down Load ไฟล์ PDF..
   
 เดือนพฤศจิกายน 2560  
  งบทดลอง พฤศจิกายน 2560   ...Down Load ไฟล์ PDF..
   
  เดือนตุลาคม 2560  
  งบทดลอง ตุลาคม 2560  
 


งบทดลอง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

เดือนกันยายน 2560      
  งบทดลอง กันยายน 2560   ...Down Load ไฟล์ PDF..    
       
 เดือนสิงหาคม 2560      
 งบทดลอง สิงหาคม 2560   ...Down Load ไฟล์ PDF..    
       
เดือนกรฎาคม 2560      
 งบทดลอง กรฏาคม 2560 ...Down Load ไฟล์ PDF..    
       
เดือนมิถุนายน 2560      
 งบทดลอง มิถุนายน 2560 ...Down Load ไฟล์ PDF..    
       
เดือนพฤษภาคม 2560      
 งบทดลอง พฤษภาคม 2560 ...Down Load ไฟล์ PDF..    
       
เดือนเมษายน 2560      
  งบทดลอง เมษายน 2560 ...Down Load ไฟล์ PDF..    
       
เดือนมีนาคม 2560      
  งบทดลอง มีนาคม 2560   ...Down Load ไฟล์ PDF..    
       
 เดือนกุมภาพันธ์ 2560      
  งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2560   ...Down Load ไฟล์ PDF..    
       
 เดือนมกราคม 2560      
  งบทดลอง มกราคม 2560   ...Down Load ไฟล์ PDF..    
       
 เดือนธันวาคม 2559      
  งบทดลอง ธันวาคม 2559   ...Down Load ไฟล์ PDF..    
       
 เดือนพฤศจิกายน 2559      
  งบทดลอง พฤศจิกายน 2559   ...Down Load ไฟล์ PDF..    
       
  เดือนตุลาคม 2559      
  งบทดลอง ตุลาคม 2559   ...Down Load ไฟล์ PDF..