งบทดลองปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

-----------------------------------------------------

 งบทดลอง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  ดังนี้

 ปีงบประมาณ 2565  
 งบทดลอง เดือนตุลาคม  2564 ...Down Load ไฟล์ PDF..
 งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน  2564 ...Down Load ไฟล์ PDF..
 งบทดลอง เดือนธันวาคม  2564 ...Down Load ไฟล์ PDF..
 งบทดลอง เดือนมกราคม 2565 ...Down Load ไฟล์ PDF..
 งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ...Down Load ไฟล์ PDF..
 งบทดลอง เดือนมีนาคม 2565 ...Down Load ไฟล์ PDF..
 งบทดลอง เดือนเมษายน 2565 ...Down Load ไฟล์ PDF..
 งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2565 ...Down Load ไฟล์ PDF..
 งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2565 ...Down Load ไฟล์ PDF..
 งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565 ...Down Load ไฟล์ PDF..
 งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565 ...Down Load ไฟล์ PDF..
 งบทดลอง เดือนกันยายน 2565 ...Down Load ไฟล์ PDF..