อำนาจหน้าที่ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7  
  1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการอบรม ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน
2. สร้างหลักสูตรการจัดอบรม ตามแผนงานและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. จัดอบรมบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
4. ประเมินผล ติดตามผล การจัดอบรม   
5. เป็นวิทยากรบรรยาย สร้างชุดฝึกอบรม
6. จัดทำสื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
7. ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
8. ให้คำแนะนำ ปรึกษากระบวนการฝึกอบรม
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
  P_Mission01.jpg         P_strategy01.jpg  
     
  กลุ่มเป้าหมาย  
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้การศึกษาอบรมบุคลากร ดังนี้  
 

- สมาชิกสหกรณ์
- คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
- ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
- เจ้าหน้าที่สหกรณ์
- ผู้นำกลุ่มสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
- สตรีสหกรณ์,กลุ่มอาชีพ
- เยาวชนสหกรณ์
- ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
- นักเรียน นักศึกษา
- บุคคลผู้สนใจการสหกรณ์
- ประชาชนทั่วไป

59pic_vision3.jpg