พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

      ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตร , กรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร , ฝ่ายจัดการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และข้าราชการ จำนวน 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

map 6esan arabic art จังหวัดขอนแก่น
arabic art จังหวัดหนองบัวลำภู
arabic art จังหวัดเลย
arabic art จังหวัดอุดรธานี
arabic art จังหวัดหนองคาย
arabic art จังหวัดบึงกาฬ


     

10 in 10 dotted line 1