บุคลากรศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 
-------------------------------------------------------------------------

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  มีอัตรากำลังทั้งสิ้น 14 อัตรา โดยมีข้าราชการ 9 อัตรา (ช่วยราชการ 1 คน), ลูกจ้างประจำ 3 อัตรา  และพนักงานราชการ 2 อัตรา

ข้าราชการ
     
   per001 suvit  นายสุวิทย์   เวียงกมล
ตำแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
              ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรสาร  043 466582
โทรศัพท์มือถือ 094 938 5955
E-Mail :  suvit@cpd.go.th
     
  per002-natthasat.jpg   นายณัฐเศรษฐ์  ธีรฐิติธรรม
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส
เลขที่ตำแหน่ง  743
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
            สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรสาร  043 466582

E-Mail :  natsett
 
 ไปช่วยราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
     
  per005-namon.jpg    นางสาวณมน  ศรีภูมิ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรสาร  043 466582

E-Mail :  weluwan sr
     
  per007-nanhathaiphat.jpg     นางนันทน์หทัยภัส  ศงสนันทน์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
            สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรสาร  043 466582

E-Mail : napaporn_sn@cpd.go.th
     
  aumnoy.jpg     นายอำนวย  วันทา
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
            สาขา บริหารธุรกิจ

โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรสาร  043 466582

E-Mail : amnuay_wa@cpd.go.th
  per006-supan.jpg    นายสุพรรณ  ซ่อนกลิ่น
ตำแหน่ง    นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง  744
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรสาร  043 466582

E-Mail :  supan s
     
  per007-kamonwan.jpg      นางกมลวรรณ  พรรณวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง  640
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
            สาขา 
บริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรสาร  043 466582

E-Mail : kamolwan
     
  panatchaya.jpg     นางสาวปณุชญา สุนทรพิทักษ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เลขที่ตำแหน่ง  639
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
            สาขา 
บัญชี
โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรสาร  043 466582 
E-Mail : pranuchaya_su@cpd.go.th
     
  Per008-surasak.jpg      นายสุรศักดิ์  ยอดเมืองเจริญ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง  630
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
            สาขา 
ส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรสาร  043 466582

E-Mail : surasak
     
ลูกจ้างประจำ
     
  yupaporn.jpg      นางยุภาภรณ์  สะเดา
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
เลขที่ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรสาร  043 466582

E-Mail : yupapoon sd
     
  Per011-suriya.jpg     นายสุริยะ  ประกิจธัญ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
เลขที่ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
            สาขา 

โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรสาร  043 466582

E-Mail : suriya pk
     
  Per012-arthisak.jpg        นายอธิศักดิ์  เราเจริญ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
เลขที่ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
            สาขา 

โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรสาร  043 466582

E-Mail : sakon rl
     
พนักงานราชการ
     
  direk.jpg    นายดิเรก  จำปาบุญ
ตำแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคล
เลขที่ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรสาร  043 466582
E-Mail :  direk jpp
     
   Per07 Yaowapa     นางสาวเยาวภา  โอคะโส 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เลขที่ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
            สาขา การบัญชี

โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรสาร  043 466582