โครงสร้างของหน่วยงาน

 โครงสร้างของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มีข้าราชการ 9 ตำแหน่ง ,  ลูกจ้างประจำ 3 ตำแหน่ง และพนักงานข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
รวมทั้งสิ้น 14 ตำแหน่ง โดยแบ่งตามการปฏิบัติงานได้ 5 ฝ่าย ดังนี้

structor 07 5 sec

ประกอบด้วย
° นักทรัพยากรบุคคล 4 ตำแหน่ง
° นายช่างเครื่องกล   2 ตำแหน่ง
ประกอบด้วย
° เจ้าพนักงานธุรการ   1 ตำแหน่ง
° 
พนักงานพิมพ์         1 ตำแหน่ง

ประกอบด้วย
° เจ้าพนักงานธุรการ               1 ตำแหน่ง
° เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง
ประกอบด้วย
° เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่ง

ประกอบด้วย
° พนักงานชับรถยนต์ 2 ตำแหน่ง

 

อัตรากำลังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

  ประเภท ตำแหน่ง จำนวน (อัตรา)
  ข้าราชการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 1
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 2
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1
  นายช่างเครื่องกลอาวุโส  (ช่วยราชการ) 1
  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 1
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 1
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1
  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน 1
     รวม 9
  ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ ชั้น 4 1
    พนักงานขับรถยนต์ ส2 1
    พนักงานขับรถยนต์ ส1 1
     รวม 3
  พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล 1
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1
     รวม  2