วิสัยทัศน์ (Vision) 

         พัฒนาคนในขบวนการสหกรณ์ให้มีศักยภาพ

 

   พันธกิจ (Mission)

        ภารกิจที่ 1  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย รูปแบบในการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ สหกรณ์ด้านการจัดตั้ง การบริหารองค์กร การบริหารการจัดการ และด้านธุรกิจ ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

        ภารกิจที่ 2  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยี

        ภารกิจที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์

        ภารกิจที่ 4  ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับสหกรณ์ให้กับบุคลากรสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

        ภารกิจที่ 5  ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป  การบริหาร การจัดการและการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

        ภารกิจที่ 6  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน  และความก้าวหน้าของกรมฯ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

        ภารกิจที่ 7  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

   เป้าหมาย

      1. เพื่อพัฒนาการให้การศึกษาอบรม และการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
      2. เพื่อพัฒนาระบบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร
      3. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
      4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ คุณธรรม และคุณค่า ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการสร้างสรรค์และพัฒนางานสหกรณ์
      5. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา KUSA (Knowledge/Understand/Skill/Attitude)ของบุคลากรกรมฯเพื่อให้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล
      6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา KUSA ของบุคลากรกรมฯเพื่อให้ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสหกรณ์
      7. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับสหกรณ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
      8. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต และการแปรรูปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      9. เพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการและธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
    10. เพื่อเผยแพร่ผลงานของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์
    11. เพื่อให้สาธารณชนมีความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกรมฯ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
    12. สนับสนุนแผนปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการ
    13. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ