ติดต่อเรา

   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น
   ๒๑๕/๑๑๘ หมู่ที่ 6 ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
   โทรศัพท์ ๐๔๓ ๔๖๖๕๘๑-๒  
   โทรสาร ๐๔๓ ๔๖๖๕๘๒
   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) :ccttd7  
   เว็ปไซท์ : http://cttc.cpd.go.th/cttc7
   Webmastersurasak

 
65 07Team