KM ความรู้ Knowledge Management

     ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ KM ไว้เพื่อให้ผู้สนใจศึกษา  ซึ่งมีรายละเอียด ดังข้างล่าง
  ไฟล์ต่าง ๆ 
     การจัดการองค์ความรู้คืออะไร  ดูรายละเอียด
     Idea Management ..จัดการความคิดให้จัดการความรู้ ดูรายละเอียด
     KM กับการพัฒนาบุคลากร  ดูรายละเอียด 

     หลุมดำ KM (KM TRAP)   ดูรายละเอียด
     RoadMap KM   ดูรายละเอียด

     ประเด็นสำคัญที่ควรมีในร่างคำกล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนา ดูรายละเอียด  
     Best Practice ไฟล์ PowerPoint โดย สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ดูรายละเอียด  
     ความคิดเชิงระบบ ไฟล์ PowerPoint (แบ่งออกเป็น 5 ไฟล์) โดย สามารถ ศรีวิริยาภรณ์
                  ไฟล์ที่ 1 (Slide ที่ 1 - 15) , ไฟล์ที่ 2 (Slide ที่ 16 - 20) , ไฟล์ที่ 3 (Slide ที่ 21 - 32)
                  ไฟล์ที่ 4 (Slide ที่ 33 - 43) , ไฟล์ที่ 5 (Slide ที่ 44 - 48)