paper coop

     ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  ได้จัดทำสื่อการสอน ลักษณะเอกสารเผยแพร่ความรู้การสหกรณ์  เพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์   สื่อการสอนเกี่ยวกับสหกรณ์  เพื่อเป็นการเผยแพร่งานสหกรณ์ให้รู้จักกันอย่างกว้างขวาง  และช่วยในการศึกษาให้เข้าใจกับสหกรณ์มากขึ้น

 

bullet1  แผ่นพับ  สหกรณ์คืออะไร

      แผ่นพับ สหกรณ์คืออะไร  เป็นสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบหนึ่ง  เป็นการประชาสัมพันธ์  เรื่อง คำนิยามของสหกรณ์  อุดมการณ์ หลักการของสหกรณ์  รวมทั้งประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์   เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไปได้ทราบ   สามารถนำไปพิมพ์ใส่กระดาษ A4 สองด้านและพับ 3 ตอนด้านขวาง จะได้แผ่นพับ  สามารถ DownLoad ได้ที่ Link arrow red

 

bullet1  แผ่นพับ  บทบาท หน้าที่คณะกรรมการสหกรณ์

      แผ่นพับ บทบาท หน้าที่คณะกรรมการสหกรณ์ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบหนึ่ง  เป็นการประชาสัมพันธ์  เรื่อง ที่มาของคณะกรรมการ  บทบาทหน้าที่คณะกรรมการที่รับผิดชอบ       สามารถนำไปพิมพ์ใส่กระดาษ A4 สองด้านและพับ 3 ตอนด้านขวาง จะได้แผ่นพับ  สามารถ DownLoad ได้ที่ Link arrow red