แบบฟอร์ม Down Load

 

     
งานฝึกอบรม  
 
 
DownLoad
bullet1
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
bullet1
แบบการขออนุมัติโครงการ
bullet1
แบบการเขียนโครงการฝึกอบรม
bullet1
แบบหนังสือเชิญวิทยากร
bullet1
แบบประวัติวิทยากร
bullet1
แบบตรวจสอบความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม
     
งานธุรการ  
 
 
DownLoad
bullet1
แบบใบลาพักผ่อน
bullet1
แบบการขอเบิกค่าเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 1 , ส่วนที่ 2 , ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน)
..click..
bullet1 แบบการขอใช้สถานที่ (ห้องประชุม , หอพัก)