banner newpaper ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง

 

ข่าวปี 2565

      arrow redขอเชิญผู้สนใจเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารหอพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
           ...ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์      เอกสารราคากลาง...

      arrow redขอเชิญผู้สนใจเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๗ หลัง
          ...ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์     เอกสารราคากลาง...

      arrow redขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
             
- งานปรับปรุงอาคารหอพัก
             - งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๗ หลัง


ข่าวปี 2563

        arrow red ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด หมดความจำเป็นและพัสดุรื้อถอน  โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 36 รายการ  ในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  
                   ...ประกาศขายทอดตลาด...  ...รายละเอียดครุภัณฑ์...

        arrow red ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีขายทอดตลาด  ในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  
                   ...ประกาศขายทอดตลาด...  ...รายละเอียดครุภัณฑ์...

        arrow red ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร ขนาดที่นั่ง ๑๒ ที่นั้ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                      647716 pdf 32 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
                      647716 pdf 32 เอกสารสอบราคา
                      647716 pdf 32 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามประกาศ


ข่าวปี 2561

        arrow red ขอเชิญผู้สนใจเสนอราคาวัสดุฝึกอบรม และวัสดุอื่นๆ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบราคาในการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2561  
             ติดต่อ ฝ่ายพัสดุ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น