โครงการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

-----------------------------------------------------

 โครงการตามแผนงาน

  1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ

  2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์

  3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ” ผ่านระบบ Zoom Meeting

 

โครงการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

-----------------------------------------------------

 โครงการตามแผนงาน

  1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ

  2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์

 

โครงการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

-----------------------------------------------------

 โครงการตามแผนงาน

  1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร”

  2. โครงการครูสหกรณ์ : สร้างสรรค์ป้ญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย

โครงการตามนโยบาย

  1. โครงการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

 


โครงการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

-----------------------------------------------------

 โครงการตามแผนงาน

 1. โครงการสหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน

 2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

 3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "สร้างผู้นำสหกรณ์รุ่นใหม่"

 4. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์"

 5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลแนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์และศพก.ในระดับจังหวัด

โครงการตามนโยบาย

 6. โครงการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

 7. โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.

 8. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "แนวทางการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ตาม พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่มเติม 2562"

 9. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารจัดการด้านการรวมกลุ่ม แปลงใหญ่"  ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

 


โครงการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2561 ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

-----------------------------------------------------

 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทำแผนศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์"

 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การชับเคลื่อนแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ระดับกลุ่ม"

 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจัดการสหกรณ์" 

 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ยุคดิจิทัล" ..รายละเอียด..

 5. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (ขั้นกลาง)" ..รายละเอียด..

 6. โครงการเผยแพร่การสหกรณ์สู่ประชาชนผ่านการเทศน์สหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ..รายละเอียด..

โครงการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560 ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

-----------------------------------------------------

 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "สมาชิกสหกรณ์ใหม่"  ในเขตรับผิดชอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มี 6 จังหวัด รวม 5 รุ่น  มีรายละเอียดดังนี้

      โครงการ

      ระยะเวลาและสถานที่การอบรม
  

รุ่นที่ วันที่ จังหวัด สถานที่ จำนวนผู้อบรม 
1 10 พ.ย. 58 จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด  50
2 16 พ.ย. 58 จังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลำภู จำกัด  60

โครงการฝึกอบรม การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์  เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน  ในเขตรับผิดชอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มี 6 จังหวัด รวม 30 รุ่น  มีรายละเอียดดังนี้

      โครงการ

      ระยะเวลาและสถานที่การอบรม
  

รุ่นที่ วันที่ จังหวัด สถานที่  จำนวนผู้เข้าอบรม
1 11 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด  80
15 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด จำกัด  86

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของสหกรณ์" (กรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร)  ในเขตรับผิดชอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มี 6 จังหวัด รวม 2 รุ่น  มีรายละเอียดดังนี้

      โครงการ

      ระยะเวลาและสถานที่การอบรม
  

รุ่นที่ วันที่ จังหวัด สถานที่ จำนวนผู้อบรม 
1 20-22 ธ.ค. 58 จังหวัดขอนแก่น , อุดรธานี และหนองบัวลำภู ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  50
2 19-21 ธ.ค. 58 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของสหกรณ์" (กรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร)  ในเขตรับผิดชอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มี 6 จังหวัด รวม 2 รุ่น  มีรายละเอียดดังนี้

      โครงการ

      ระยะเวลาและสถานที่การอบรม
  

รุ่นที่ วันที่ จังหวัด สถานที่ จำนวนผู้อบรม 
1 20-22 ธ.ค. 58 จังหวัดขอนแก่น , อุดรธานี และหนองบัวลำภู ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  50
2 19-21 ธ.ค. 58 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจสหกรณ์" 

   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโครงการฝึกอบรม  "การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจสหกรณ์" ให้แก่สหกรณ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ในวันที่ ๒ - ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ณ  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น