การให้บริการห้องประชุม / ห้องพัก

 
      อัตราค่าบริการและจองห้อง  ได้ที่ โทรศัพท์ 043 466581-2

       ห้องประชุม / สัมมนา
 ห้องประชุม/สัมมนา พร้อมด้วยเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์โสตฯ 
   ขนาดความจุผู้เข้าประชุม / สัมมนา (คน)  ราคาห้อง (บาท)
  Class Room (ห้องรียน)  Thearter (เก้าอี้)
ห้องบรรยาย 1 60 100 1,000
ห้องบรรยาย 1 (มาตรการโควิด) 40 70

 

 142941

142936

   ห้องพัก
ห้องพักมีลักษณะเป็นอาคารหอพัก สามารถรองรับผู้เข้าพักสูงสุด 68 ท่าน ประกอบไปด้วย ห้องพักรวม จำนวน 10 ห้อง และห้องพักพิเศษ 4 ห้อง โดยห้องพักดังกล่าวจะมีเครื่องปรับอากาศไว้บริการ
  จำนวนผู้เข้าพักต่อห้อง อัตราค่าที่พัก (บาท)
 ห้องพัดลม    ต่ำกว่า 4 คน     ห้องละ 300 บาทต่อวัน
   5 คนขึ้นไป    คนละ 60 บาทต่อวัน
ห้องปรับอากาศ    ต่ำกว่า 4 คน    ห้องละ 800 บาทต่อวัน
   5 คนขึ้นไป    คนละ 150 บาทต่อวัน