ความต้องการฝึกอบรม
     
   
ปัญหาด้านเงินทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
           
  1.ปัญหาที่แก้โดยการฝึกอบรม        
           
ปัญหา
หลักสูตร
1.กรรมการ
 
1.1.ขาดจิตสำนึกนักสหกรณ์และการบริหารที่ดี 1.จิตสำนึกผู้นำสหกรณ์ที่ดี (ธรรมภิบาล)
2.ขาดความในการจัดทำโครงการขอกู้เงินจากภายนอก    การสร้างทำและวิเคราะห์โครงการขอกู้เงิน
           
   2.ปัญหาที่แก้โดยวิธีอื่น        
           
ปัญหา
หลักสูตร
1.ไม่ทราบแหล่งเงินทุน ติดต่อ สกจ.,ธกส.,ธนาคาร ฯลฯ