ความต้องการฝึกอบรม
     
   
ปัญหาด้านการจัดการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
           
  1.ปัญหาที่แก้โดยการฝึกอบรม        
           
ปัญหา
หลักสูตร
หมวดการจัดการ  
1.ขาดความรู้และทักษะด้านสินเชื่อ
1.การบริหารสินเชื่อ
2.ขาดความรู้และทักษะด้านการเงิน 2.การบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ
3.ขาดจิตสำนึกการเป็นนักบริการ 3.SERVICE NIND
4.ขาดความรู้และทักษะด้านการบัญชี 4.การบัญชีสหกรณ์ 
5.ขาดข้อมูลด้านสารสนเทศ 5.การพัฒนาระบบสารสนเทศ
6.ขาดการวิเคราะห์โครงการ 6.การวิเคราะห์โครงการ
7.ขาดการวางแผนส่วนหน้า 7.การทำแผนกลยุทธ์ 
8.ขาดระบบการตรวจสอบ 8.การตรวจสอบและการควบคุมภายใน