ความต้องการฝึกอบรม
   
   
เป้าหมายความต้องการพัฒนาของสหกรณ์ที่ไม่มีปัญหา
         
  หมวดสหกรณ์ที่ไม่มีปัญหาแต่ต้องการพัฒนาของ กสส
หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาสหกรณ์
   
เป้าหมายการพัฒนา
หลักสูตร
1.ต้องการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ 
เป้าหมายการพัฒนาเพื่อสร้างพลังในการต่อรอง
1. การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตตาม
    ประเภทผลิตภัณฑ์ (ข้าว,ยาง,ข้าวโพด,นม,อ้อย)
2.สร้างพันธมิตรด้านการผลิตและการตลาดและธุรกิจอื่น ๆ
2.เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง 
   สหกรณ์   6 ประเภทและธุรกิจเอกชน
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (สหกรณ์ดีเด่นหรือเอกชน)