ความต้องการฝึกอบรม
       
   
ปัญหาด้านบุคลากรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
             
  1.ปัญหาที่แก้โดยการฝึกอบรม        
             
ปัญหา
หลักสูตร
1.กรรมการ
 
1.1.ขาดจิตสำนึกนักสหกรณ์และการบริหารที่ดี  จิตสำนึกผู้นำสหกรณ์ที่ดี (ธรรมภิบาล)
1.2.ขาดความรู้/ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่   MINI MBA
1.3.ขาดวุฒิภาวะผู้นำ   MINI MBA
1.4.ขาดความรู้ด้านกฎหมาย/ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์  ความรู้ด้านกฎหมาย/ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์
1.5. ขาดการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ  การประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ สำหรับคณะกรรมการสหกรณ
2.ฝ่ายจัดการ  
2.1.ขาดความรู้ความสามารถ MINI MBA
2.2.ขาดจิตสำนึก MINI MBA
2.3.ทุจริต ธรรมาภิบาล
2.4. ขาดความสามัคคี สร้างจิตสำนึก (ธรรมาภิบาล)
3.ฝ่ายสมาชิก  
3.1. ขาดจิตสำนึก การพัฒนาบทบาทสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3.2. รายได้น้อย.หนี้สิน ส่งเสริมอาชีพ, การวางแผนการใช้จ่าย
4. ฝ่ายตรวจสอบกิจการ  
4.1. ขาดความรู้ความสามารถ บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบกิจการ
             
  2.ปัญหาที่แก้โดยวิธีอื่น          
             
ปัญหา
หลักสูตร
กรรมการ
 
1.ทุจริต
1.1.การวางระบบป้องกันและตรวจสอบ
1.2.ขอคำแนะนำจาก สบส.กรมตรวจฯ และนิติกร
2.ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหาร 2.1.มอบหมายงานให้คณะกรรมการมีส่วนร่วม
2.2.ขอคำแนะนำในการวางระบบงานจาก สกจ.
ฝ่ายจัดการ
 
1.ทุจริต 1.1.วางระบบป้องกันและตรวจสอบ
1.2. ขอคำแนะนำจาก สบส.กรมตรวจฯ และนิติกร
1.3. จัดให้มีสวัสดิการสร้างความมั่นคงในชีวิต
1.4. ปรับปรุงเงินเดือน
ฝ่ายสมาชิก
 
1.ทุจริต กระตุ้นและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม