ความต้องการฝึกอบรม
     
   
ปัญหาด้านอุปกรณ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
           
  1.ปัญหาที่แก้โดยการฝึกอบรม        
           
ปัญหา
หลักสูตร
1.ขาดความรู้ทักษะการใช้อุปกรณ์ ติดต่อศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7
2.ขาดความรู้ทักษะเกี่ยวกับการบำรุงรักษา ติดต่อศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

3.ขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ติดต่อศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7